صفحه مشتریان گالری فانوس

باشگاهمشتریانگالریفانوسچیست؟

تداوملذتخریدبرایمشتریانهمیشگیگالریفانوس

 ازاهدافاصلیباشگاهمشتریانفانوساست.

درباشگاهمشتریانفرصتیبرایهمراهیبیشتروخلق

تجربههایمتفاوتوهیجانانگیزفراهمشدهاست.

اگرعضوباشگاهمشتریانشویدضمنبرخورداریاز

تخفیفهایهمیشگی،میتوانیدباانجامهرخرید،

دعوتازدوستان،عضویتدرسایتوشبکههای

اجتماعیماوارسالعکسیافیلمازخریدهایتانو

اعلامتاریختولدوازدواجخود،امتیازجمعکنیدوپس

ازرسیدنبهحدنصابلازمبهجمعمشتریانVIP ما

اضافهشویدوازتخفیفهایهمیشگیوحداکثریما

بدونمحدودیتزمانیبهرهمندشوید.

روشهایجمعآوریامتیاز:

۱پسازدریافتکالابهازایهر۱۰هزارتومانخرید

یکامتیازدریافتکنید.

۲برایدعوتازدوستانتانبهگالریفانوس،کافیست 

شمارهموبایلشمارادرهنگامخریدبهمااعلامکنندو

یادرهنگامعضویتدرقسمتمعرف،شمارهموبایل

شماراثبتکنند،پسازاولینخریدشانازگالری

فانوس۳۰امتیازدریافتکنید.

۳باایجادحسابکاربریدرسایتگالریفانوس

،۲۰امتیازدریافتکنید.

۴باعضویتدرکانالتلگرامگالریفانوس،۲۰امتیاز

دریافتکنید.

۵بافالوکردنپیجاینستاگرامگالریفانوس

،۲۰امتیازدریافتکنید.

۶پسازخرید،ازکالایخریداریشدهدرمحلنصب 

عکسگرفتههمراهبانوشتننظرخودبرایماارسال

کنیدو۲۰امتیازدریافتکنیدویااینکهازکالای

خریداریشدهدرمحلنصبهمراهبانظرخودفیلم

گرفتهوبرایماارسالکنیدو۳۰امتیازدریافتکنید.

۷بااعلامتاریختولد،هرسالدراینمناسبت،۲۰

امتیازدریافتکنید.

** شرطاصلیعضویتدرباشگاهمشتریانگالری

فانوسخریدحداقلیککالاوپرکردنفرمباشگاه

مشتریاندرسایتگالریفانوسمیباشد. ( لینکفرم

پسازخریدبرایشماپیامکخواهدشد)

** بارسیدنبهامتیاز۵۰۰بهجمعمشتریانVIP گالری

فانوساضافهخواهیدوازتخفیفهایهمیشگیو

حداکثریمابدونمحدودیتزمانیبهرهمند

 خواهیدشد.

برای عضویت در باشگاه مشتریان گالری فانوس

 لطفا بر روی لینک زیر بزنید و فرم را پر کنید 

تکمیل فرم و عضویت در باشگاه مشتریان گالری فانوس